Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Abonnee:
de Consument die voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen abonnementstarief, ongeacht de verschijningsfrequentie en de wijze van ontvangst, maaltijdproducten krijg geleverd.

Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van Frootie.

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen Abonnee gebruik kan maken van zijn of haar Herroepingsrecht.

Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de Abonnee om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

Maaltijdproduct:
door Frootie aan Abonnee op basis van een Overeenkomst frequent te leveren vers voedingsmiddelenpakket.

Frootie:
een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frootie B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77237072, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Woerden aan de Trasmolenlaan 12 ,3447 GZ . Onder deze handelsnaam levert Frootie B.V. of met Frootie B.V. gelieerde ondernemingen een Maaltijdproduct aan Abonnee.

Overeenkomst:
elke Overeenkomst betreffende het voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen abonnementstarief, leveren van een Maaltijdproduct door Frootie aan de Abonnee, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.

Partijen:
Frootie en de Abonnee.

Website:
www.frootie.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Frootie uitgebrachte offertes of aanbiedingen. De Algemene Voorwaarden van Frootie prevaleren te allen tijde.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn (geweest) op een rechtsverhouding tussen Frootie en Abonnee, wordt Abonnee geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Frootie is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Abonnee. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

2.5 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Abonnee beschikbaar gesteld; ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de Website).

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Offertes en aanbiedingen van Frootie zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Maaltijdproduct. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Het beschikbare assortiment is afhankelijk van de overeengekomen periode in de Overeenkomst en is voldoende bekend gemaakt op de website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Frootie niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4 Indien een offerte of aanbieding van Frootie door de Consument wordt aanvaard, heeft Frootie het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand door tijdige, schriftelijke/elektronische (e-mail) aanvaarding door Frootie van een aanvraagformulier ingediend door de Consument of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen. Frootie kan hierbij worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger.

4.2 Frootie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Frootie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de aanvraag door de Consument te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten

5.1 De door Frootie gehanteerde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.

5.2 Betaling aan Frootie dient (maandelijks) voorafgaande aan levering te geschieden door middel van automatische incasso op een door Frootie aangegeven bankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als een levering niet kan plaatsvinden omdat de Abonnee niet thuis is en / of de buren niet opendoen, zijn additionele leveringskosten van € 10,– per bestelling verschuldigd.

5.3 Indien de Abonnee niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Frootie is gewezen op de te late betaling en Frootie Abonnee een termijn van veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien dagen termijn over het nog te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Frootie gerechtigd de daarop door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande bedragen tot € 2.500,–; 10 % over de daaropvolgende € 2.500,– en 5 % over de volgende € 5000, dit alles met een minimum van € 40,–.

5.4 Frootie kan ten voordele van Abonnee afwijken van de genoemde bedragen en percentages. Als een automatische incasso wordt tegengehouden, schort Frootie haar leveringsverplichtingen op, tenzij de klant alsdan binnen twee weken alsnog betaald, dan worden de leveringen (met terugwerkende kracht) hervat.

5.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de BTW, is Frootie gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.

5.6 Frootie mag de prijzen van het Maaltijdproduct wijzigen. Tenzij anders overeengekomen gaat een prijswijziging per direct in. In het geval Frootie een prijsverhoging doorvoert binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Abonnee gerechtigd de Overeenkomst (schriftelijk en per aangetekend schrijven althans elektronisch via de Website) te ontbinden in het geval Abonnee niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

5.7 Abonnee heeft de plicht om onjuistheden en/of veranderingen in de door hem of haar verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Frootie te melden.

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van ten minste 1 maand. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals genoemd in de Overeenkomst.

6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd, met een duur van een maand, waarbij Abonnee deze verlengde Overeenkomst telkens tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen voor afloop van de desbetreffende kalendermaand.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De Abonnee kan de Overeenkomst gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Frootie mag de Abonnee vragen naar de reden van herroeping. Abonnee is niet verplicht zijn of haar reden tot ontbinding kenbaar te maken.

7.2 De Bedenktijd gaat in op de dag nadat Abonnee het eerste Maaltijdproduct heeft ontvangen. Als Abonnee gebruikmaakt van zijn of haar Herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het door Frootie verstrekte modelformulier voor herroeping of op enige andere ondubbelzinnige wijze aan Frootie. Dit kan onder meer via de Website, alsdan stuurt Frootie na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.3 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht liggen bij Abonnee.

7.5 Als Abonnee gebruikmaakt van zijn of haar Herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden. Gelet op de aard van het (verse) Maaltijdproduct, zullen tijdens de Bedenktermijn eventueel geleverde Maaltijdproducten in rekening worden gebracht bij de abonnee.

7.6 Frootie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Abonnee heeft gebruikt, tenzij Abonnee instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Abonnee.

Artikel 8. Verplichtingen uit Overeenkomst

8.1 Frootie staat er voor in dat het Maaltijdproduct voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van voedselveiligheid en deugdelijkheid.

8.2 Frootie heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het recht derden in te schakelen. Frootie kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met Abonnee voortvloeien overdragen aan een derde, zonder toestemming van Abonnee.

8.3 Frootie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Abonnee, indien Frootie daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Frootie.

8.4 Frootie heeft het recht gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Het risico en de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

8.5 Frootie behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de inhoud van het Maaltijdproduct te wijzigen. Voorgenomen wijzigingen worden – voor zover mogelijk – van tevoren aangekondigd, waarbij Abonnee in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar wensen kenbaar te maken zodat er, alvorens Abonnee van zijn recht op ontbinding of opschorting op grond van toerekenbare tekortkoming gebruikmaakt, overleg tussen Partijen plaatsvindt over een alternatief.

8.6 Indien Frootie op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

8.7 Frootie stelt Abonnee in de gelegenheid om zijn of haar afwezigheid of vakantie via de website www.frootie.nl aan te geven. De als gevolg hiervan niet door Abonnee ontvangen Maaltijdproducten dienen voor of na zijn of haar afwezigheid of vakantie te worden ingehaald.

8.8 Wijzigingen in bezorgdagen of -tijden worden voorbehouden. Frootie spant zich ernaar behoren voor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

8.12 Het risico van verlies of beschadiging van een Maaltijdproduct gaat op Abonnee over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Abonnee is gebracht.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Alle door Frootie genoemde of tussen Partijen overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Frootie bekend waren. Frootie spant zich ernaar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Frootie niet in verzuim.

9.2 Frootie is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Frootie gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn, als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Frootie en de Abonnee zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, in het geval de andere Partij surséance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval op de andere Partij wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of wordt verklaard, of in het geval de andere Partij niet in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

10.2 Zowel Frootie als Abonnee hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

10.3 Frootie is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk op te zeggen indien en vanaf het moment dat (een deel van) het Maaltijdproduct waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

10.4 In het geval dat Abonnee op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Frootie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Frootie voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Frootie al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.5 Artikelen en bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1 Frootie verwerkt persoonsgegevens van de Abonnee indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2 Voor zover benodigd, geeft de Abonnee door het sluiten van de Overeenkomst en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

11.3 De Abonnee heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyregelgeving. Hiervoor kan contact opgenomen worden via het e-mailadres: info@frootie.nl.

Artikel 12. Klachten

12.1 Frootie beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling op haar Website.

12.2 Klachten dienen immer binnen twee weken na het ontstaan kenbaar te worden gemaakt. Dit kan onder meer geschieden via het e-mailadres info@frootie.nl.

12.3 De Abonnee zal een klacht of tekortkoming van Frootie zo gedetailleerd mogelijke omschrijven, zodat een adequate reactie door Frootie mogelijk is.

12.4 Eventuele klachten zullen door Frootie binnen een redelijke termijn, getracht wordt binnen twee weken, worden beantwoord.

12.5 Indien het aan Abonnee geleverde Maaltijdproduct beschadigingen bevat of incompleet is, zal Abonnee conform de hierboven beschreven klachtenprocedure dit aan Frootie kenbaar maken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Frootie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de verzekerde som althans het bedrag dat aan Frootie door Abonnee conform de Overeenkomst is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Maaltijdproduct.

13.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Frootie onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 1.000,–.

13.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– redelijke kosten die Abonnee heeft gemaakt om de prestatie van Frootie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;
– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

13.4 Iedere aansprakelijkheid van Frootie voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.

13.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Frootie voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Frootie zelf of door haar ingeschakelde derden.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan meldt en dat aan Frootie een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij Abonnee.

13.7 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Abonnee ondubbelzinnig aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Het risico en de bewijslast voor de aanspraak op schadevergoeding ligt bij de Abonnee.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze.

14.1 De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

14.2 Geschillen die samenhangen met en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.